Informujemy  o przyznaniu  środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert w 2023 r. w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału  Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Dnia 1 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

1. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
„BĄDŹ ZDRÓW” – DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA,  wysokość przyznanych środków publicznych – 5 000,00 zł
oferent: Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki

2. Z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO, wysokość przyznanych środków publicznych – 4 000,00 zł, oferent: Stowarzyszenie Przystań.

3. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI, wysokość przyznanych środków publicznych – 10 000,00 zł, oferent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie.

 


Z up. STAROSTY
/-/ Marek Polański
WICESTAROSTA