Informacja o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert w 2023 r.         w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Zarząd Powiatu Iławskiego 01.03.2023 r. podjął uchwały o powierzeniu lub wsparciu realizacji zadań publicznych:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 15000 zł
OFERENT: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie –15000 zł
2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
a) rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 8000 zł
OFERENT: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko–Mazurska – 8000 zł
b) cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3000 zł
OFERENT: Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Lubawie – 3000 zł
c) organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5000 zł
OFERENT: Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem w Iławie – 5000 zł
d) organizacja pleneru malarskiego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4000 zł
OFERENT: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO w Iławie – 4000 zł


S T A R O S T A
/-/ Bartosz Bielawski