Informujemy  o przyznaniu środków  finansowych  podmiotom, które złożyły  oferty w otwartych konkursach ofert w  2023 r.w zakresie zadań będących w kompetencji wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

7 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o wsparciu realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

– działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie

wysokość przyznanych środków publicznych – 11 000,00 zł;
oferent: Fundacja Cadmus

______________________________________________________________

Z powodu złożenia ofert, które nie spełniły wymogów  zawartych  w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert unieważniono konkursy ofert na realizację następujących zadań:

  1. z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:

PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZA KIEROWNICĄ

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 000,00 zł

  1. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 18 000,00 zł


Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA