Fot. pixabay.com


Wiosna zbliża się wielkimi krokami a wraz z nią nad zbiorniki wodne powrócą wędkarze. Warto pamiętać, iż amatorski połów ryb wiąże się z koniecznością posiadania karty wędkarskiej, którą wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie. Samo wyrobienie karty wędkarskiej nie uprawnia do połowu, bowiem przeważnie konieczne jest jeszcze wykupienie zezwoleń lub uiszczenie odpowiednich składek (np. na wodach PZW – Polskiego Związku Wędkarskiego).Z wnioskiem do starosty

Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym karta wędkarska jest dokumentem wydawanym dożywotnio osobom, które ukończyły 14 lat. Ustawa zwalnia z obowiązku posiadania karty osoby do lat 14, lecz mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Zwolnieni są również cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium naszego kraju, jeżeli posiadają zezwolenie od uprawnionego do rybactwa oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa odpowiednie zezwolenie.

Wnioski o wydanie karty wędkarskiej rozpatrywane są przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zdanym egzaminie, aktualną fotografię oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty, która wynosi 10 zł.

Przed wydaniem karty egzamin

Pierwszym niezbędnym krokiem jaki należy zrobić jeszcze przed udaniem się do starosty, jest zdanie egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu. Aby zdać egzamin należy wykazać się znajomością przepisów o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzenia Ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

Zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym, uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb. Organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu. W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, organizacją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w celu uzyskania karty wędkarskiej jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia danego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej. Jedynie w przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia ten warunek, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną.

Komisje jedynie w Suszu i Kisielicach

Na terenie powiatu iławskiego działają obecnie 3 koła wędkarskie zrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim, a konkretnie w dwóch jego okręgach, posiadających odrębne osobowości prawne. Koła w Suszu i Kisielicach zrzeszone są w Okręgu PZW Elbląg, który na terenie naszego powiatu liczy więcej niż 200 pełnoletnich członków i jest dziś jedyną organizacją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską. Okręg PZW Olsztyn jeszcze do niedawna posiadał dwa koła w Iławie oraz jedno w Lubawie. Obecnie pozostało jedynie jedno iławskie koło, które zgodnie z przedstawioną staroście informacją liczy 111 członków, straciło zatem prawo do egzaminowania. Oznacza to, że zarówno mieszkańcy Iławy, jak i Lubawy zmuszeni są dziś do zdawania egzaminów na kartę wędkarską w Suszu lub Kisielicach. Jedynym sposobem by to zmienić jest pozyskanie nowych członków przez koło PZW w Iławie, czy też Lubawskie Towarzystwo Wędkarskie – stowarzyszenie, które powstało po rozwiązaniu lubawskiego koła PZW.

Zapowiadane zmiany w prawie

Łowienie ryb w rzece lub jeziorze bez odpowiedniego dokumentu grozi karą grzywny, nawet do 500 zł. Obowiązująca dziś karta wędkarska od lat uprawnia do legalnego oddawania się wędkowaniu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z Ministerstwem Infrastruktury pracują jednak nad zmianami w prawie, które w zamiarze mają uporządkować system zarządzania obwodami rybackimi w Polsce. Jedna ze zmian ma dotyczyć m. in. likwidacji kart wędkarskich. Czy tak się stanie pokażą zapewne najbliższe miesiące.

 Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie