Starosta Powiatu Iławskiego informuje, że z dniem 01.02.2023 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych  na terenie powiatu iławskiego.Konsultacje będą prowadzone w dniach  od 01. 02. 2023 r. do 07. 02. 2023 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemnie uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Iławie,  ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sekretariat@powiat-ilawski.pl


PROJEKT UCHWAŁY:

Projekt uchwały – dotacje na zabytki Powiat Iławski (1)

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:

załącznik do uchwały

OGŁOSZENIE W FORMIE PDF:

ogłoszenie


Fot. Maciej Rodziewicz