We wtorek 20 grudnia 2022 r., o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie  rozpocznie się XLIII  Sesja Rady Powiatu Iławskiego. Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035 – ref. Skarbnik Powiatu
B. Szoka.

7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2023 rok:

– odczytanie projektu uchwały budżetowej,

– przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Powiatu Iławskiego,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

– debata nad projektem uchwały budżetowej,

– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Iławskiego na lata 2021-2024” za okres 2021-2022 – ref. dyr. Wydz. BAI B. Dutka.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz – ref. dyr. PZD R. Augustyniak.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice – ref. dyr. PZD R. Augustyniak.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo – ref. dyr. PZD R. Augustyniak.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 rokuref. dyr. PCPR J. Rynkowska.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023ref. dyr. Wydz. OSO M. Jaworska.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035 – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków – ref. Skarbnik Powiatu B. Szoka.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – ref. Przewodniczący Rady M. Borkowski.

19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2023 rok – ref. Przewodniczący Rady M. Borkowski.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023 – ref. Przewodniczący Rady M. Borkowski.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2023 – ref. Przewodniczący Rady M. Borkowski.

22. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji za rok 2022.

23. Informacje, wnioski i oświadczenia radnych.

24. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Marek Borkowski