Starostwo Powiatowe w Iławie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Iławie przy współpracy Bibliotek Publicznych Powiatu Iławskiego ogłasza konkurs plastyczny zatytułowany „Zimowa opowieść”. Jest on skierowany do dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski.Ekspresja artystyczna, odkrywanie i rozwijanie w sobie możliwości twórczych, kreatywności i wyobraźni to najważniejsze cele konkursu, a jego tematem jest stworzenie pracy plastycznej o zimie.

Konkurs plastyczny „Zimowa opowieść” skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Prace będą oceniane w  siedmiu kategoriach wiekowych:

 1. dzieci do lat trzech i trzyletnie
 2. dzieci czteroletnie
 3. dzieci pięcioletnie
 4. dzieci sześcioletnie
 5. uczniowie klasy I szkoły podstawowej
 6. uczniowie klasy II szkoły podstawowej
 7. uczniowie klasy III szkoły podstawowej

 

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową.

– Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, collage, itp.

– Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę lub grupę przedszkolną, adres przedszkola lub szkoły, tel. kontaktowy, imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna oraz adres szkoły/placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela  i tel. kontaktowy. Metryczka uczestnika konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

– Metryczka oraz Regulamin Konkursu  dostępne są na stronie internetowej MBP
w Iławie: www.biblioteka.miastoilawa.pl oraz w bibliotekach publicznych Powiatu Iławskiego.

– Praca musi być wykonana samodzielnie.  W przeciwnym przypadku jury ma prawo odrzucić zgłoszoną pracę.

– Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

– Nadesłanych prac Organizator nie zwraca.

– Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace nadesłane bez ww. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.

– Organizator  zastrzega sobie  prawo  do ekspozycji  i publikacji  nagrodzonych  i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody Autorów.

Termin  i miejsce złożenia prac

Konkurs ma przebieg dwuetapowy:

 I ETAP – prace należy dostarczyć indywidualnie lub drogą pocztową w terminie od 14.11.2022 r.  do 2.12.2022 r. do najbliższej biblioteki publicznej powiatu iławskiego:

 1. Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie:
 2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie
 3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzienicach
 4. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ząbrowie
 5. Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemianach
 6. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ławicach
 7. Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu,
 8. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
 9. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie
 10. Biblioteki Miejskiej w Suszu
 11. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie.
 12. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie

 

II ETAP – biblioteki publiczne powiatu iławskiego spośród nadesłanych prac wybiorą po 5 prac  z każdej kategorii wiekowej, czyli w sumie 35 prac. Następnie wybrane prace dostarczą do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Iławie w terminie do 7.12.2022 r.

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie
 2. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu
 3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach
 4. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie
 5. Biblioteka Miejska w Suszu
 6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Teofila Ruczyńskiego w Lubawie

Na kopercie prosimy dopisać: konkurs plastyczny.

Ocena prac konkursowych

Oceny złożonych prac dokona jury powołane przez Organizatora. Spośród wybranych prac oceni je biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność wykonanej pracy z hasłem konkursowym, inwencja, oryginalność  i pomysłowości przedstawienia tematu, ogólne wrażenie estetyczne. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. Laureaci o wynikach konkursu  zostaną powiadomieni przez kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem/nauczycielem na podstawie danych zawartych w metryczce pracy.

Nagrody

 1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy konkursu – dyplomy.

Uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się 19 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a.


REGULAMIN KONKURSU ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia


                   PLAKAT

Plakat