Powiat Iławski podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.PFRON

Wydatki ogółem w projekcie: 244 765,00 zł,

Kwota grantu: 203 970,00 zł
(w tym ze środków europejskich – 171 905,91 zł, ze środków dotacji celowej 32 064,09 zł)

Wkład własny: 40 795,00 zł. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Iławie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja dotyczy dostosowania urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do wymogów zawartych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W ramach projektu przewidziane jest zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. W ramach dostępności architektonicznej zaplanowano wymianę drzwi wejściowych, modernizację chodnika, zakup ławek, modernizację balustrad, wymianę wewnętrznej ścianki wiatrołapu, wymianę wewnętrznych drzwi otwieranych automatycznie. W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej zaplanowano zakup pętli indukcyjnych, tablic na drzwi, tabliczek na poręcze, tablic informacyjnych z oznaczeniem kondygnacji, tablic tyflograficznych oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej w języku migowym. W ramach dostępności cyfrowej zaplanowano uruchomienie e-usług w formie formularzy elektronicznych, które będą zgodne ze standardem dokumentów e-PUAP.

Stworzenie przestrzeni pozbawionej barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz  cyfrowych niewątpliwie przyczyni się do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, gdyż umożliwi im samodzielne korzystanie z usług administracyjnych świadczonych w naszym urzędzie.


www.powiat-ilawski.pl