Rusza realizacja projektu pn. „Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”.

Wartość projektu: 468 468,93  

    
Wydatki kwalifikowalne: 300 552,87 zł  


Kwota dofinansowania: 246 453,35 zł       


Wkład własny:
 54 099,52 zł      

 

Z radością informujemy, iż 26.10.2022 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”. Zadanie jest realizowane w ramach Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałania 9.3.4 – „Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to kolejna ważna inwestycja Powiatu Iławskiego realizowana na rzecz szkół prowadzonych przez Powiat.

Projekt bezpośrednio odnosi się do dążenia przez samorząd powiatowy do poprawy warunków kształcenia młodzieży. Odpowiednie wyposażenie szkół w sprzęt ma ogromny wpływ na jakość kształcenia uczniów. Głównym celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów na obszarze Powiatu Iławskiego poprzez wyposażenie szkół ogólnokształcących. W ramach projektu wsparte zostaną dwie szkoły prowadzące kształcenie ogólne tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie oraz Zespół Szkół w Lubawie. W projekcie zaplanowano zakup wyposażenia pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne:

  • ZS w Lubawie: wyposażenie pracowni biologii – 8 917,57 zł, wyposażenie pracowni komputerowej – 100 284,35 zł, sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki – 223 676,00 zł,
  • ZSO w Iławie: sprzęt sportowy – 120 136,01 zł.

Wartości te ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zakupione wyposażenie będzie typowe dla kształcenia ogólnego i możliwe do wykorzystania przez uczniów z niepełnosprawnościami. Lekcje odbywające się w ramach realizacji podstawy programowej staną się ciekawsze i atrakcyjniejsze. Zakupiony sprzęt będzie również wykorzystywany podczas zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę
i umiejętności uczniów.

Infrastruktura edukacyjna wpływająca na poziom kształcenia młodzieży jest istotnym determinantem jakość życia mieszkańców powiatu. Inwestycje związane  z modernizacją i wyposażeniem szkół są jednym z priorytetów samorządu. Realizacja projektu jest kolejnym dowodem na skuteczne wykorzystanie przez samorząd pomocy unijnej, która ma przełożenie w społeczno-gospodarczym rozwoju naszego regionu.


www.powiat-ilawski.pl