Przekazujemy informację o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert, na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) 11 października 2022 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

W dniu 22 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o powierzeniu realizacji zadania publicznego następującym podmiotom:

Część pierwsza zadania

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu

Część I zadania: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 64 020,00 zł

Część druga zadania

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu

Część II zadania: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 64 020,00 zł


STAROSTA

Bartosz Bielawski