Fot. www.powiat-ilawski.pl

 

Z radością informujemy, iż dobiega końca realizacja projektu pn. „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat – Etap III – kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją”. Jest to kolejna ważna inwestycja Powiatu Iławskiego realizowana na rzecz Zespołu Szkół  w Lubawie.Zadanie zrealizowano w ramach Osi priorytetowej 4 – „Efektywność Energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”, Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy Nr RPWM.04.03.01-28-0002/20-00 z dnia 29.04.2021 r. Jest to kolejna ważna inwestycja Powiatu Iławskiego realizowana na rzecz Zespołu Szkół  w Lubawie.


Wartość projektu: 4 501 465,38 zł 

Wydatki kwalifikowalne: 2 217 321,47 zł 

Dofinansowanie: 1 840 155,07 zł   

  Wkład własny ogółem: 2 661 310,31 zł      

loga ue


Głównym celem projektu jest „Wspieranie działań służących przejściu na gospodarkę niskoemisyjną poprzez racjonalizację zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.  Zadanie polegało na kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków wchodzących z skład Zespołu Szkół w Lubawie tj. budynku szkoły oraz internatu. Zakres prac budowlanych obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych, w tym docieplenie fundamentów, docieplenie stropodachu niewentylowanego wraz z niezbędnym remontem dachu, docieplenie podłóg w pomieszczeniach, wymianę okien w budynkach oraz wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji c.o. wraz z wykonaniem nowego węzła cieplnego, wymianę wewnętrznej instalacji c.o. z montażem urządzeń regulacyjnych, wykonanie instalacji c.w.u. z cyrkulacją i podłączeniem do nowego węzła cieplnego oraz modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne. Przyjęty zakres prac wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego budynków, który wskazał optymalne rozwiązania technologiczne oraz określił możliwe oszczędności energetyczne. Przeprowadzona termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i obniżenia zużycia energii, a tym samym obniżenia kosztów utrzymania budynków szkoły. Ponadto projekt przekłada się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku redukcji emisji CO2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych według obliczeń zawartych w audycie wyniesie 155 tony równoważnika CO2/rok. Kompleksowa modernizacja objęła swym zakresem również przebudowę sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynków warsztatów szkolnych na potrzeby internatu by uczniowie z okolicznych miejscowości mieli zapewnione komfortowe warunki zakwaterowania na czas nauki.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MEZARIST Michał Zarembski, ul. Jana Janowicza 15/19, 10-692 Olsztyn oraz firma LUXCOM Mateusz Ruczyński z siedzibą Kuligi 32, 13-324 Grodziczno. Ryczałtowa wartość robót budowlanych, zgodnie z przeprowadzonymi przetargami, wyniosła 1 488 376,83 zł (firma MEZARIST) oraz 2 680 751,74 zł (firma LUXCOM). Za przebudowę instalacji ciepłowniczej odpowiedzialna była Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Kopernika 65, która wykonała roboty za kwotę 154 195,36 zł. Ogólna wartość robót budowlanych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) wyniosła  4 323 323,93 zł.

Projekt bezpośrednio odnosi się do dążenia przez samorząd powiatowy do poprawy warunków kształcenia młodzieży. Odpowiednia infrastruktura ma ogromny wpływ na komfort nauki uczniów. Każdego roku Powiat stara się modernizować i unowocześniać wnętrza oraz budynki szkół prowadzonych przez samorząd.  Inwestycje związane z termomodernizacją szkół są jednym z priorytetów samorządu. Realizacja projektu jest kolejnym dowodem na skuteczne wykorzystanie przez samorząd pomocy unijnej, która ma przełożenie w trwałym rozwoju naszego regionu.


ZAKOŃCZONA INWESTYCJA/FOTORELACJA:


INWESTYCJA W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH/FOTORELACJA:


POCZĄTEK INWESTYCJI/FOTORELACJA:


Fot. www.powiat-ilawski.pl