Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 264 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lipca 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 38/4, obręb nr 8 miasta Iławy, Księga wieczysta Nr EL1I/00043980/3.

 1. Powierzchnia nieruchomości: 1,2506 ha.
 2. Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w strefie peryferyjnej miasta w odległości około 2800 m od centrum skupiającego obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowe i usługowe. Lokalizacja charakteryzuje się dobrą dostępnością do kluczowych ciągów komunikacyjnych, położona blisko drogi wojewódzkiej nr 536 o znacznym natężeniu ruchu. Działka leży w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Kształt działki regularny o zachowanych proporcjach boków. Dojazd od strony ulicy Lubawskiej drogą z płyt betonowych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy, teren działki nr 38/4 przeznaczony jest jako F-P6 tereny zabudowy przemysłowo – składowej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.023.360,00 zł brutto (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:
  200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) do dnia 25 listopada 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 – BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Iława”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
 3. Minimalna wysokość postąpienia: 10. 240,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).
 4. Przetarg odbędzie się 1 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
 8. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 10. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359).

 

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl. Wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 89/ 649-07-59.