Nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie to największa i najważniejsza inwestycja przeprowadzona przez Samorząd Powiatu Iławskiego od lat, to duma, radość, ogromna satysfakcja. To także ogromne przedsięwzięcie finansowe, bo przekraczające 24 miliony złotych, które było możliwe dzięki wysiłkom wielu osób, urzędów,  współpracy, wsparciu i życzliwości. Wszystkie te emocje wyraził Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski,  podczas oficjalnego otwarcia szkoły.


– Z wielką radością gościmy Państwa na uroczystym otwarciu nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie. Placówki, która urzeczywistnia marzenia nie tylko dzieci i młodzieży, również ich rodziców, pracowników, a także władz samorządowych Powiatu Iławskiego, które nawet przez moment nie miały wątpliwości co do celowości tej inwestycji – tak rozpoczął swoja przemowę Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski. – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusz Korczaka w Iławie  to wyjątkowe miejsce z bogatą historią i dorobkiem, w którym pracują osoby kompetentne, z energią, pomysłami, a przede wszystkim z sercem.  Nowoczesna siedziba placówki otworzy szersze perspektywy oraz szanse dla dzieci z niepełnosprawnościami z Powiatu Iławskiego, ale również z powiatów ościennych.

Budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie to jedna z najważniejszych inwestycji władz samorządowych Powiatu Iławskiego, a jej całkowita wartość wyniosła 24 108 335,66 zł.

W uroczystości otwarcia placówki wzięło udział ponad stu gości – władze wojewódzkie w osobach Artura Chojeckiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Bernadety Hordejuk, przewodniczącej sejmiku województwa oraz Mateusza Szkaradzińskiego, dyrektora oddziału warmińsko-mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Gośćmi byli także uczniowie szkoły, rodzice i opiekunowie, włodarze miast i gmin z powiatu iławskiego, radni, przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dawni i aktualni samorządowcy, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej oraz wsparcia rodzin, przedstawiciele służb mundurowych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przygotował na tę wyjątkową okazję kilka artystycznych występów, które wzruszały i wprowadzały fantastyczną atmosferę.


klucz

Symboliczny klucz do nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego w Iławie przekazał Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski (na zdjęciu po prawej stronie) wicedyrektorowi placówki Wojciechowi Wagnerowi


Jak mówił w swoim przemówieniu Starosta, to pierwsza nowa szkoła wzniesiona w Iławie po 1989 roku – w nowej, postkomunistycznej Polsce! To także największa i najważniejsza inwestycja ostatnich lat przeprowadzona przez samorząd Powiatu Iławskiego, o wartości przekraczającej 24 miliony złotych. – Jest to obiekt w pełni dostosowany do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami, pozbawiony barier architektonicznych, stwarzający bardzo dobre warunki do nauki i rehabilitacji. Starosta przekazał także kilka ważnych informacji dotyczących inwestycji. Sięgnął pamięcią do początku czerwca 2019 r., kiedy to Zarząd Powiatu Iławskiego podpisał umowę z wykonawcą, natomiast już w listopadzie 2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Ośrodek ma powierzchnię 6 319 m2 , dostosowany jest do kształcenia około 240 uczniów,  w placówce zatrudnionych jest ponad 110 nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi. Jest to obiekt w pełni dostosowany do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami, pozbawiony barier architektonicznych, stwarzający bardzo dobre warunki do nauki i rehabilitacji. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji 30 profesjonalnie wyposażonych sal lekcyjnych, gabinety terapeutyczne (logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne), pomieszczenia rehabilitacyjne, salę doświadczania świata, pracownie zajęć praktycznych, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią. Na zewnątrz powstał ogród warzywno-owocowy, boisko o nawierzchni  trawiastej. Wyposażony jest w nowoczesne instalacje elektryczne, teletechniczne. Starosta serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś z radością patrzymy na wspólne dzieło w postaci nowej szkoły. Starosta zaznaczył, że inwestycja w części została dofinansowana ze środków zewnętrznych.

Starosta skierował podziękowania do:

Artura Chojeckiego, wojewody warmińsko-mazurskiego, z dotacji celowej wojewody Powiat Iławski otzymał wsparcie w kwocie 3 089 760,00 zł; z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 942 940,31 zł na realizację inwestycji oraz dodatkowo 1 356 837,10 zł na wyposażenie Ośrodka;

Gustawa Marka Brzezina za pomoc finansową,Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał 6 377 773,00 zł  na realizację naszej inwestycji;

Bernadety Hordejuk, przewodniczącej sejmiku województwa  warmińsko-mazurskiego, która była „dobrym duchem” tej inwestycji, czyniąc wiele starań, aby skutecznie pozyskać środki zewnętrzne;

Mateusza Szkaradzińskiego, dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za uzyskane z PFRON dofinansowanie;

Rady Powiatu Iławskiego za podjęcie trudnej, ale słusznej decyzji o przeznaczeniu w budżecie powiatu tak dużych środków finansowych na realizację tej inwestycji. Bowiem to z budżetu powiatu wyasygnowano kwotę  13 697 862,35 zł,, co stanowi 56,82 % całości inwestycji.

 Adama Żylińskiego, burmistrzowi miasta Iława, za rządów którego samorząd Miasta Iławy przekazał nieruchomość gruntową na siedzibę Ośrodka.

 Inż. Daniela Wygonowskiego, generalnego wykonawcy inwestycji,  właściciela Firmy Budowlanej ,,UNIB’’ z Ostródy za sprawną realizację inwestycji oraz wszystkim firmom, które współuczestniczyły jako podwykonawcy w jej realizacji.

Arch. Doroty Szymaniak-Urban – właścicielki firmy URBAN ARCHITECT z Olsztyna, głównego projektanta.

Mgr inż. Dariusza Kowalskiego,  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – właściciela firmy PHU Serwis z Iławy.

– Z dumą mogę powiedzieć, że dzisiaj Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Iławie tworzy właściwe warunki edukacyjne, wychowawcze  i opiekuńcze umożliwiające dzieciom i młodzieży prawidłowy rozwój, rewalidację,  rehabilitację i integrację. Jest  nowoczesną i bogato wyposażoną placówką. – Życzę Dyrekcji Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji, obsługi, rodzicom i uczniom, aby warunki stworzone w nowej siedzibie były inspiracją do dalszego rozwoju i realizacji ambitnych planów edukacyjnych – podsumował Starosta.


uczniowie

Radość na twarzach uczniów jest największą satysfakcją


FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI CZ. I


PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  O SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W IŁAWIE PRZYGOTOWANA PRZEZ NAUCZYCIELI SOSW: Waleriana Lewko i Bartosza Laskowskiego