W czwartek 29 września br., o godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.


Tematy zaplanowane do omówienia podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie sprawozdania kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu iławskiego w 2021 roku,
  2. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii dróg powiatowych,
  3. zaopiniowanie uchwały zmieniającej w sprawie w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku,
  4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2023 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego,
  5. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski,
  6. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
  7. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035,
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,
  9. zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku.