Informujemy mieszkańców Powiatu Iławskiego, iż dobiegła końca realizacja projektu  pn. ,,Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego”. Zadanie zrealizowano w  ramach osi priorytetowej 5 – „środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, działania 5.3 – „ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt przygotowano i zrealizowano we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Iławie.Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Całkowita wartość projektu: 2 163 487,09 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 155 727,09 zł

Dofinansowanie: 1 832 368,02 zł

Wkład własny: 331 119,07 zł

Głównym celem zadania była ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei, na wybranych odcinkach dróg powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach zadania wytypowano 9 odcinków z drzewami przydrożnymi wymagającymi prac, które umożliwią im dalsze przetrwanie. Aleje objęte projektem, to odcinki dróg:

1311N Kamieniec – Bądze – Jerzwałd – dr. woj. nr 521 (Iława), 1329N Boreczno – Iława,  1910N Susz – Kisielice, 1188N Kupin – Wólka Majdańska,  1325N Janki Wielkie – Śliwa – Gubławki,  1295N Kamieniec – Ulnowo,  1222N Lubawa – Rumienica – dr. nr 1267N,  1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo oraz 1281N Bałoszyce – Limża.

Zadrzewienia znajdujące się wzdłuż alei, to drzewa wielogatunkowe z przewagą jesiona wyniosłego, lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego, a ich wiek osiąga przeciętnie 100 lat.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na ochronę zasobów przyrodniczych wybranych alei powiatu iławskiego, poprzez działania poprawiające kondycję istniejących drzew oraz przedłużenie ich żywotności. Prace objęte projektem miały działanie proekologiczne, służące poprawie i zachowaniu zasobów przyrody, kształtowaniu właściwych warunków przestrzennych i środowiskowych, ukierunkowanych na wzmocnienie warunków funkcjonowania korytarzy ekologicznych regionu.

loga