20 czerwca (poniedziałek) br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2021 rok,
 2. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb na rok 2022,
 3. przyjęcie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2021 rok,
 4. przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2021 rok”,
 5. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku,
 6. podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 7. podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
 9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035,
 10. rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2021 rok,
 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu,
 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
 13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
 14. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.