W poniedziałek 20 czerwca br. o godz. 8.00 sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się wspólne posiedzenie czterech komisji Rady Powiatu Iławskiego (Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Budżetu i Finansów).Podczas posiedzenia właściwe Komisje zaopiniują:

 1. informację  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2021 rok,
 2. sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb na rok 2022,
 3. informację dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2021 rok,
 4. sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2021 rok”,
 5. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku,
 6. projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 7. projekt uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
 8. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
 9. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035,
 10. Raport o stanie Powiatu Iławskiego za 2021 rok,
 11. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
 12. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.