Wychodząc naprzeciw konieczności rozwijania u dzieci umiejętności kluczowych, po raz trzeci Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie zaproponowało konkurs „Czytam i rozumiem”. Konkurs organizowany jest we współpracy z nauczycielami szkół podstawowych powiatu iławskiego, a adresatami konkursu są uczniowie klas trzecich szkół podstawowych. Głównym jego celem jest sprawdzenie poziomu umiejętności czytania ze zro­zu­mieniem i korzystania z in­formacji zawartych w tekście oraz zachęcenie uczniów do ćwi­czenia tych umiejętności.Konkurs ma także na celu:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i zainteresowań czytelniczych u dzieci,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającej na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę,
 • rozwijanie umiejętności czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie
  z niej w różnych sytuacjach życiowych, w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania zainteresowań,
 • wykorzystania wiedzy w praktyce – doskonalenie umiejętności cichego czytania ze
  zrozu­mieniem oraz techniki pisania,
 • wspieranie dziecięcej aktywności i samodzielności,
 • rozwijanie odporności emocjonalnej potrzebnej do radzenia sobie w sytuacjach
  proble­mowych,
 • kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji,
 • promowanie uczniów zdolnych (to może być, a nie musi).

 

Konkurs „Czytam i rozumiem” to przedsięwzięcie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, które w bieżącym roku szkolnym, zgodnie z przyjętym Regulaminem było realizowane przez p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – Marzenę Iwasiów, Katarzynę Białek – pedagoga, logopedę Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie, Danutę Klukowską – nauczyciela bibliotekarza Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie oraz Magdalenę Rynkowską-Gabriel – pedagoga, logopedę Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie w okresie od 1 października 2021 roku do 6 maja 2022 r. i składało się  z dwóch etapów:

 • szkolnego, który realizowany był w okresie od 15 listopada 2021 roku do 7 lutego 2022 roku
  w poszczególnych placówkach, które zgłosiły się do konkursu, a jego głównym celem było wyłonienie finalistów – uczestników etapu międzyszkolnego,
 • oraz międzyszkolnego finału: dla najlepszych uczestników z klas III, który pierwotnie zaplanowany był na okres luty/ marzec 2022 roku, ale ostatecznie z powodu pandemii przeniesiony na maj 2022 roku, z okazji Tygodnia Bibliotek.

W bieżącym roku szkolnym patronat nad II finałem konkursu „Czytam i rozumiem” objął Bartosz Bielawski – Starosta Powiatu Iławskiego. Konkurs odbył się dnia 6 maja 2022 roku, w sali konferen­cyjnej Starostwa Powiatu Iławskiego. W fi­nale uczestni­czyło 20 uczniów wraz  z 7 nauczycielami, koordynatorami z 6 szkół powiatu iławskiego. Na wstępie Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – Marzena Iwasiów powitała uczestników konkursu – uczennice i uczniów wraz z ich opiekunami z następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
w Iławie, Szkoły Podstawowej w Lubawie
oraz Szkoły Podstawowej w Złotowie. Następnie uczniowie klas III napisali test cichego czytania ze zrozumieniem, wybrany zgodnie
z Regulaminem przez Zespół konkursowy. Poprawność wykonania testów sprawdzało jury konkur­sowe w skład, którego weszli nauczyciele – koordynatorzy oraz przedstawiciele organizatora. Dzieci czekając na ogłoszenie wyników wykonały prace plastyczne, rysowały swoich ulubionych bohaterów z przeczytanych książek (prace przygotowane przez uczniów zostaną wystawione w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie), a także skorzystały z drobnego poczęstunku przygotowanego dla nich przez Starostwo Powiatowe w Iławie. O pierwsze miejsce w dogrywce zawalczyli: Hanna Urbańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie i Miłosz Jędrychowski ze Szkoły Podstawowej w Lubawie. Dogrywkę wygrał Miłosz Jędrychowski i tym samym został laureatem I miejsca, drugie miejsce zajęła Hanna Urbańska, a trzecie miejsce przypadło Lenie Gęstwickiej ze Szkoły Podstawowej w Lubawie. Jury wyróżniło również w konkursie Nadię Bryl ze Szkoły podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, ufundowane przez Starostę Powiatu Iławskiego –  Bartosza Bielawskiego oraz firmę FARM-TECH, a wszyscy ucz­niowie pamiątkowe dyplomy i książki.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie serdecznie dziękuje Bartoszowi Bielawskiemu – Staroście Powiatu Iławskiego za patronat nad finałem konkursu „Czytam
i rozumiem”
ufundowaniem nagród oraz możliwość zorganizowania przedsięwzięcia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, wszystkim Nauczycielom, za przygotowanie dzieci i współpracę podczas realizacji całego konkursu, a także firmie FARM-TECH za sponsorowanie naszego konkursu Jednocześnie wszystkich chętnych ze szkół podstawowych powiatu iławskiego już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, która jest planowana w roku szkolnym  2022/ 2023.

Źródło: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie


wstep konkurs

Na wstępie Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – Marzena Iwasiów powitała uczestników konkursu – uczennice i uczniów wraz z ich opiekunami z następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Iławie, Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie, Szkoły Podstawowej w Lubawie oraz Szkoły Podstawowej w Złotowie


jury

Jury konkursowe


konkurencja

O pierwsze miejsce w dogrywce zawalczyli: Hanna Urbańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie i Miłosz Jędrychowski ze Szkoły Podstawowej w Lubawie


grupa 2grupa 3grupa 5


Fot. Powiatowe Centrum Rozwoju  Edukacji w Iławie