Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie iławskim wybrali nowy Zarząd Powiatowy na kolejne pięć lat. Prezesem ponownie został Stanisław Kastrau (na zdjęciu).Wybór nowego prezesa  nastąpił podczas V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Iławie. Otworzył go ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie dh Stanisław Kastrau, który powitał zaproszonych gości oraz wszystkich delegatów. Przewodniczącym V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie został dh Marian Gołębiewski, a protokolantem dh Krzysztof Rutkowski.

Druh Stanisław Kastrau podsumował kadencję 2016 – 2020 i określił cele na kolejne pięć lat.

” Na terenie powiatu iławskiego działają obecnie 48 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym 11 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG).  Jednostki OSP na swym wyposażeniu posiadają 75 pojazdów pożarniczych, w tym 66 samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz 9 samochodów specjalnych. W jednostkach OSP zrzeszonych jest 1.958 członków, w tym członków zwyczajnych 1.511 (257 kobiet, 1.254 mężczyzn), 315 wspierających oraz 132 honorowych. 906 członków zwyczajnych OSP mogą brać udział w bezpośrednich działaniach ratowniczo – gaśniczych. Ochotnicze Straże Pożarne oprócz działań operacyjno – szkoleniowych prowadzą prace z młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych) w różnych formach w oparciu o statut, regulaminy i powszechnie obowiązujące prawo. Przy OSP prężnie działają dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze (MDP), w których prowadzona jest szeroka działalność, w szczególności edukacyjna, wychowawcza, kulturalna i sportowa.

Na terenie powiatu iławskiego przy OSP działa 30 MDP, które zrzeszają 379 członków, w tym 133 dziewcząt oraz 246 chłopców. Ponadto w ramach OSP rozwijają się, kontynuując chlubną tradycję, kobiece drużyny pożarnicze (KDP).  Na terenie powiatu iławskiego przy OSP działa 6 KDP, które zrzeszają 65 członkiń. Rozwijanie kultury fizycznej, sportu oraz organizowanie zawodów sportowych to jedno z zadań zawartych w statutach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku OSP RP, a rozwój fizyczny strażaków jest trwałym elementem ich wyszkolenia. W ciągu całej poprzedniej kadencji w n/w szkoleniach wzięło udział 557 druhów (ratowników OSP):

  • szkolenie podstawowe członków OSP – 210 ratowników OSP,
  • szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 59 ratowników OSP,
  • szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi ( dowódców OSP ) – 82 ratowników OSP,
  • szkolenie naczelników OSP – 38,
  • szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego – 24 ratowników OSP,
  • szkolenie specjalistyczne kierowania ruchem drogowym – 13 ratowników OSP,
  • szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym recertyfikacja KPP – 131 ratowników OSP.

Umiejętnościami i sprawnością fizyczną członkowie OSP oraz MDP i KDP wykazują się podczas startów w zawodach sportowo – pożarniczych. W minionej kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie, zawody powiatowe MDP odbyły się w 2016 r. i 2017 r. oraz 2018 r., a OSP i KDP w 2016 r. i 2017 r. oraz 2018 r. i 2019 r.

Ponadto ratownicy OSP podnosili swoje umiejętności podczas ćwiczeń i manewrów powiatowych oraz rozpoznań operacyjnych obiektów organizowanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w mienionej kadencji brały udział w licznych akcjach ratowniczo – gaśniczych (gaszeniu pożarów i/lub usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń), w ostatnich latach często wynikały one z ogłoszonego stanu epidemii.  W 2016 r. na terenie powiatu iławskiego powstało 1.037 zdarzeń ( pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe ). W działaniach ratowniczych (bez alarmów fałszywych) brało udział 5.993 ratowników OSP (1.089 samochodów bojowych OSP). W 2017 r. na terenie powiatu iławskiego powstało 1.047 zdarzeń ( pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe ). W działaniach ratowniczych (bez alarmów fałszywych) brało udział 5.962 ratowników OSP (1.150 samochodów bojowych OSP ). W 2018 r. na terenie powiatu iławskiego powstało 968 zdarzeń (pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy  fałszywe). W działaniach ratowniczych (bez alarmów fałszywych) brało udział 5.090 ratowników OSP (977 samochodów bojowych OSP). W 2019 r. na terenie powiatu iławskiego powstało 1.002 zdarzeń (pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe). W działaniach ratowniczych (bez alarmów fałszywych) brało udział 5.530 ratowników OSP (1.057 samochodów bojowych OSP). W 2020 r. na terenie powiatu iławskiego powstało 1.002 zdarzeń  (pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe ). W działaniach ratowniczych ( bez alarmów fałszywych ) brało udział 5.659 ratowników OSP (1.146 samochodów bojowych OSP). Powyższe było możliwe dzięki licznej rzeszy ratowników OSP oraz wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w pojazdy pożarnicze. Aktywność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu iławskiego jest duża. Tym samym zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa i właściwej pomocy ratowniczej oraz humanitarnej w rejonie operacyjnego działania Komendy Powiatowej PSP w Iławie jest w dużym stopniu uzyskane dzięki ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszonych w podstawowych Oddziałach Związku OSP RP.

Dh Stanisław Kastrau podziękował wszystkim, którzy wsparli druhów w pracy, przede wszystkim Prezesowi Związku Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie złożył jej członek dh Sławomir Maraszek. Obecni na Zjeździe Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie.

Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie

Prezydium nowo wybranego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie liczy 10 druhów. Prezesem został ponownie dh Stanisław Kastrau, Wiceprezesami Tomasz Ewertowski – Wójt Gm. Lubawa, Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy Iława oraz Julian Lemiech, emerytowany komendant powiatowy PSP w Iławie. Sekretarzem został dh Krzysztof Rutkowski, skarbnikiem dh Tomasz Syguła, a pozostałymi członkami prezydium zostali: dh Marian Gołembiewski, dh Piotr Włazłowski, dh Krzysztof Pietrzykowski, dh Marek Żyliński. W sumie w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie zasiada 20 druhów. Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP RP w Iławie został dh Sławomir Maraszek, sekretarzem został dh Krzysztof Kasprowicz oraz członkiem dh Dariusz Kruszyński. Na delegatów na Zjazd Wojewódzki wybrano: dh Krzysztofa Harmacińskiego, dh Juliana Lemiech, dh Tomasza Ewertowskiego oraz dh Krzysztofa Pietrzykowskiego.

A na przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie wybrano dh Krzysztofa Harmacińskiego oraz Juliana Lemiecha.


ZDJĘCIA Z V ZJAZDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W IŁAWIE:

zjazd 2

starostazjazd 3zjazd 4


Tekst i zdjęcia: Archiwum OSP