Dla nadleśnictw szczególnie istotną wartość będą miały grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru już zarządzanego przez Lasy Państwowe

Lasy Państwowe poinformowały w lutym br. o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji skupu gruntów pod nowe lasy i zachęcają wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłaszali się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.Celem zwiększenie lesistości

Zasady tegorocznej akcji powiększania zasobów leśnych są uregulowane przez Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku. Źródłem finansowania zakupu gruntów mają być własne fundusze nadleśnictwa, a w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego. Kupując nowe grunty Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, który został opracowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zakłada, że do 2050 roku nastąpi wzrost lesistości naszego kraju do 33%. Obecnie lasy  stanowią w Polsce już niemal 30% powierzchni kraju i jest to wynik, który stawia nas w czołówce państw europejskich. W 77 procentach są one zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Osoby prywatne są w posiadaniu blisko 19%, czyli 1,8 mln hektarów lasów w Polsce. Z kolei lesistość powiatu iławskiego wynosi obecnie 27,66%. Lasy zajmują u nas powierzchnię 38262,88 ha z czego 7,5% to lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Zgłoszenia do odpowiedniego nadleśnictwa

Co należy zrobić aby sprzedać grunty Lasom Państwowym? W pierwszej kolejności określić w rejonie jakiego nadleśnictwa jest położony grunt na sprzedaż. Teren powiatu iławskiego obejmuje swym zasięgiem sześć Nadleśnictw: Iława, Susz, Olsztynek, Lidzbark, Miłomłyn i Dobrocin.  Do właściwego ze względu na położenie działki nadleśnictwa należy przesłać zgłoszenie chęci sprzedaży z dokładnym opisem działki, wskazując adres ewidencyjny. Konieczne jest aby działka miała uregulowaną sytuację prawną dotyczącą między innymi dziedziczenia. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające własność, lokalizację oraz możliwość przeznaczenia działki pod zalesienie. Szczegółowych informacji udzielają poszczególne nadleśnictwa.

Skupowane będą głównie grunty pod zalesienia i lasy prywatne

Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach, z której wynika, że Lasy Państwowe mogą nabyć grunty leśne, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty i nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa. Dla nadleśnictw szczególnie istotną wartość będą miały grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru już zarządzanego przez Lasy Państwowe. Każde zgłoszenie będzie jednak rozpatrywane indywidualnie, a decydujący ma być przede wszystkim korzystny wpływ na prowadzoną przez poszczególne nadleśnictwa gospodarkę leśną. Z kolei cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, jeśli już na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa musi być poprzedzony wyceną rzeczoznawcy majątkowego. Zarządzenie nie określa natomiast kto ponosi koszty sporządzenia takiego operatu szacunkowego (kupujący czy sprzedający). Jak informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie jest to kwestia, która będzie rozstrzygana w trakcie prowadzonych postępowań związanych z zakupem nieruchomości.

Czas pokaże z jak dużym zainteresowaniem spotka się ta niewątpliwie ważna akcja Lasów Państwowych. Warto, aby mieszkańcy powiatu iławskiego również skorzystali z tej możliwości. Wspólnie możemy przyczynić się do zwiększenia lesistości naszego regionu.


Mateusz Szauer, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie

Mateusz Szauer