Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu „Akademia samodzielności”, który będzie polegał na prowadzeniu tzw. mieszkania treningowego. Wsparciem zostaną objęte dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dzięki temu będą mogły doświadczyć samodzielności i rozwijać umiejętności niezbędne w codziennym życiu.Celem mieszkania treningowego jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości czasowego zamieszkania poza domem rodzinnym, połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem. Trening mieszkaniowy będzie realizowany w formie sześciodniowych turnusów w maksymalnie 4-osobowych grupach. Pobyt uczestnika będzie się odbywał pod opieką asystentów/trenerów, posiadających odpowiednie przygotowanie i predyspozycje osobowościowe. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które zamieszkują na terenie powiatu iławskiego, ukończyły 18 rok życia oraz posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

– Pobyty osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniu treningowym będą miały charakter okresowy, cykliczny to znaczy, że ta sama osoba/grupa w ciągu trwania projektu będzie cyklicznie odbywać sześciodniowe treningi mieszkaniowe. Zakładamy, że maksymalna liczba cykli dla jednej osoby wyniesie 11, przy czym terminy pobytów, częstotliwość będą dostosowywane do potrzeb uczestnika – wyjaśniają przedstawiciele PSONI Koło w Iławie.   – Działania tego rodzaju, przy wsparciu finansowym z różnych źródeł, realizujemy od 2019 r., stąd wiemy, że dla wielu z tych osób będzie to pierwszy dłuższy pobyt poza domem rodzinnym.  Uczestnicy otrzymają wsparcie w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności poprzez m.in. naukę planowania i robienia zakupów, gospodarowania finansami, przygotowywania posiłków, pranie, sprzątanie, dbanie o higienę osobistą, naukę współżycia z grupie. We wszystkich czynnościach będą mogli liczyć na wsparcie trenerów/asystentów.


Uzupełnieniem oferty wsparcia dla zainteresowanych uczestników będą zajęcia edukacyjne z zakresu self-adwokatury, ekologii oraz warsztaty dziennikarskie. Projekt startuje 1 kwietnia br., a tegoroczna rekrutacja potrwa do 6 kwietnia. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: Biuro Projektu – tel. 89 649 79 49 wew. 201.


Zgłoszenie do projektu obejmuje dostarczenie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego wraz z kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz odbycie rozmowy wstępnej z pracownikami Biura, której celem jest określenie preferowanych przez kandydata form wsparcia oraz indywidualnych potrzeb i poziomu motywacji do udziału w projekcie.W ramach „Akademii samodzielności” będzie także możliwość skorzystania przez osobę niesamodzielną z tzw. pobytu interwencyjnego, obejmującego minimum 1 dobę (związanego  z potrzebą zastępstwa rodzica w opiece nad osobą z niepełnosprawnością). Osoby z niepełnosprawnościami lub opiekunowie faktyczni będą mogli w tym celu zgłosić się do projektu w dowolnym momencie jego realizacji.

Bieżące informacje, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularze dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie www.psoni.ilawa.pl oraz w Biurze Projektu (ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława, pok. 101). Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z oferty wsparcia.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.