Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały w sprawie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert na rok 2022. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Iławskiego otrzymają łącznie 78 tysięcy złotych.Środki finansowe otrzymają: Stowarzyszenie Iławski Klub Amazonki, Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło Iława, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Przystań, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie,  Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Iławie, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko–Mazurska, Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Lubawie, Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem w Iławie, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie.

Informacja o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły  oferty  w otwartych  konkursach ofert  w 2022 r. w zakresie zadań będących
w kompetencji Wydziału  Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 25 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Zgodnie  z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.15 marca 2022 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu  i powierzenia realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:
1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
   a) „BĄDŹ ZDRÓW” – DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA
        wysokość przyznanych środków publicznych – 15.000,00 zł
        oferent: Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki
  b) „DOBRZE WIDZIEĆ” – DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WADOM I CHOROBOM WZROKU, W TYM OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ
LASKI

wysokość środków publicznych przeznaczonych przyznanych środków publicznych – 3.000,00 zł
      oferent: Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło Iława
2. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a ustawy  o działalności pożytku publicznego i
    o wolontariacie
   a) DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
      wysokość przyznanych środków publicznych – 13.000,00 zł
      oferent: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  b) WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO
      wysokość przyznanych środków publicznych – 4.000,00 zł
     oferent: Stowarzyszenie Przystań
3. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
      PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI
      wysokość przyznanych środków publicznych – 6.000,00 zł
     oferent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

Informacja o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert w 2022 r. w zakresie zadań będących
w kompetencji Wydziału  Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 25 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. Zarząd Powiatu Iławskiego 15.03.2022 r. podjął uchwały o powierzeniu lub wsparciu realizacji zadań publicznych:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
   a) CYKL POWIATOWYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU SZKOLNEGO
       wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 15.000,00 zł
       oferent: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie
   b) ZORGANIZOWANIE REGAT ŻEGLARSKICH
       wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4.000,00 zł
      oferent: Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Iławie
2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
    a) ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, KULTUROWEJ I OBYWATELSKIEJ POPRZEZ DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE, KULTURALNE I PATRIOTYCZNE
         wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 7.000,00 zł
oferent: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko–Mazurska
    b) CYKL WYCIECZEK ORAZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I HISTORIĄ MIASTA LUBAWA I ZIEMI LUBAWSKIEJ
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3.000,00 zł
oferent: Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Lubawie
    c) ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z MUZYKĄ GOSPEL
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5.000,00 zł
oferent: Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem w Iławie
d) ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH O ZASIĘGU POWIATOWYM, MAJĄCYCH NA CELU PROMOCJĘ TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ (TEATR, MUZYKA, LITERATURA)

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3.000,00 zł
oferent: Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie

Z powodu braku złożonych ofert unieważniono się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: szlakiem legend  i podań powiatu iławskiego – organizacja wypraw i wycieczek na terenie powiatu iławskiego.

Z powodu niespełniania przez złożoną ofertę wymogów zawartych w ogłoszeniu unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: zorganizowanie imprezy dotyczącej kultywowania folkloru  oraz upowszechniającej twórczość kulturalną wśród mieszkańców powiatu iławskiego.

Z up. Starosty
/-/ Marek Polański
Wicestarosta

Iława, 15.03.2022 r.


INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW OSO

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW EKSP