Informacja o przyznaniu środków finansowych  podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert w 2022 r.W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO, SPRAW OBYWATELSKICH, ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 25 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

22 marca 2022 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o powierzeniu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

  1. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
  1. a) ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK

wysokość przyznanych środków publicznych: 18.000,00 zł

oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

  1. b) JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ NAD WODĄ – DZIAŁANIA EDUKACYJNE
    I PROFILAKTYCZNE

wysokość przyznanych środków publicznych 4.000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie


Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA