W czwartek 24 marca br., o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Tematy zaplanowane do omówienia podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2021,
  2. zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2021 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  3. zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2021,
  4. zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach Powiatu Iławskiego,
  5. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Iławie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie,
  6. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku,
  7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok,
  8. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2035,
  9. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu Rady Powiatu Iławskiego na 2022 rok,
  10. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2022.