Jak co roku Starostwo Powiatowe informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa m.in. w dziedzinie prawa, mediacji, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, ale także z zakresu pomocy społecznej i poradnictwa rodzinnego oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa jest dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Na liście znajdują się także miejsca, gdzie można pozyskać poradę w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wymienione są punkty interwencji kryzysowej wraz z numerami telefonów. Oferta zawiera także poradnictwo dla osób bezrobotnych, pokrzywdzonych przestępstwem, poradnictwo z zakresu praw konsumentów i praw pacjenta. Na końcu listy znajduje się wykaz ogólnopolskich infolinii tematycznych, m.in. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze): 800 70 22 22 czy Centrum Praw Kobiet: 22 621 35 37.

WAŻNE INFORMACJE !

  • Obowiązuje rejestracja telefoniczna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • Rejestracja telefoniczna codziennie w godzinach pracy urzędu tj. 7.15 – 15.15 pod numerem (089) 649 08 48
  • Rejestracja za pomocą poczty elektronicznej na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl (należy wskazać proponowany termin, godzinę oraz miejsce udzielenia pomocy prawnej; termin wizyty zostanie wyznaczony w wiadomości zwrotnej)
  • Termin nieodpłatnej mediacji ustalany jest w porozumieniu z mediatorem.

——————————————————————–

INFORMACJA DLA OSÓB ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, jak również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w punkcie w przypadku zapewnienia możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Wyżej wskazane osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinny złożyć Staroście przed uzyskaniem porady w formie papierowej na adres: Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub elektronicznej na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie BIP – zakładka porady telefoniczne). Wraz ze złożonym oświadczeniem, należy wskazać okoliczności to uzasadniające oraz dostępne osobie uprawnionej środki porozumiewania się na odległość.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.powiat-ilawski.pl/347/Nieodplatna_Pomoc_Prawna_2C_Nieodplatne_Poradnictwo_Obywatelskie/


Poradnictwo 1Poradnictwo 2Poradnictwo 3Poradnictwo 4Poradnictwio 5Poradnictwo 6Poradnictwo 7POradnictwo 8POradnictwo 9Poradnictwp 10