W niedzielę 27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, w związku z czym w imieniu Samorządu Powiatu Iławskiego składamy serdeczne życzenia i podziękowania wszystkim organizacjom pozarządowym z Powiatu Iławskiego. Widzimy i doceniamy ich pracę oraz olbrzymi wkład w rozwój lokalnych społeczności. Są one nieodłączną częścią dzisiejszego świata. Święto jest także okazją do zainspirowania  ludzi do aktywności w lokalnych strukturach pozarządowych, do jeszcze większego współdziałania zarówno z sektorem publicznym jak i prywatnym.Działalność organizacji pozarządowych na przestrzeni ostatnich lat znacznie się rozwinęła. Rozwinęła się nie tylko w kwestii ilości obszarów, w których organizacje podjęły działania, ale również w kontekście jakości świadczonych usług oraz znaczenia ich działań na rynku społeczno – gospodarczym.

 Organizacje pozarządowe – Co to jest?

Organizacja pozarządowa – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (zwana dalej ustawą) organizacjami pozarządowymi są:

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
 • osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Trzeci (III) sektor to określenie używane do opisu organizacji pozarządowych. Odnosi się do podziału aktywności społeczno – gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory: pierwszy to administracja publiczna (sektor państwowy); drugi to sfera biznesu (sektor prywatny), czyli wszelkie podmioty nastawione na zysk; trzeci sektor natomiast to właśnie organizacje pozarządowe (organizacje non-profit) – ogół prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku.

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Pojęcie zrzeszenia nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie, dlatego przyjmuje się znaczenie nadane zrzeszeniom w socjologii. Termin ten został przeciwstawiony pojęciu wspólnoty, która obejmuje swym zakresem takie grupy społeczne jak rodzina, gmina, naród. Dobrowolność to swoboda inicjatywy zrzeszania się, a więc tworzenia, przystąpienia i wystąpienia ze stowarzyszenia. Od samych członków zależy, czy stowarzyszenie powstanie i kiedy ulegnie rozwiązaniu. Ustawa nie zalicza do stowarzyszeń np. organizacji samorządu zawodowego,
w których przynależność do organizacji ma charakter obligatoryjny. Dobrowolność stowarzyszeń oznacza także, iż przepisy prawne nie mogą ustanowić obowiązku ich istnienia.

 Nazewnictwo

Określenia używane zamiennie:

 • organizacja non-profit,
 • organizacja społeczna (obywatelska),
 • organizacja charytatywna,
 • organizacja wolontarystyczna (ochotnicza),
 • podmiot ekonomii społecznej
 • NGO – od angielskiego określenia organizacji pozarządowej (non – governmental organization).

 Sfery działań publicznych

Organizacje III sektora najczęściej prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
  i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1—32.

 Jakie rodzaje stowarzyszeń występują

Formy organizacji pozarządowych a osobowość prawna:

 • kluby sportowe,
 • stowarzyszenia zwykłe,
 • stowarzyszenia rejestrowe,
 • fundacje,
 • spółki non profit,
 • kościelne osoby prawne,
 • spółdzielnie socjalne.

 Inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Sektor pozarządowy w powiecie iławskim

Nazwa Liczba organizacji pozarządowych
Miasto Iława 151
Gmina Iława 63
Gmina Kisielice 24
Miasto Lubawa 29
Gmina Lubawa 26
Gmina Susz 34
Gmina Zalewo 32

 W oficjalnych statystykach ukryta jest trudna do oszacowania liczba „martwych dusz” – organizacji, które w rzeczywistości już nie istnieją lub nie prowadzą żadnych działań, jednak oficjalnie nie zostały zlikwidowane. Szacuje się, że w Polsce ich liczba wśród wszystkich organizacji pozarządowych nie przekracza 25% ogółu zarejestrowanych podmiotów.

W wielu przypadkach organizacje działają akcyjnie, często nie posiadają wymaganej dokumentacji merytorycznej i księgowej, nawet rzadko opierają finansowanie swoich działań na dotacjach od samorządu lokalnego. Wymagają one wzmocnienia potencjału ludzkiego
i finansowego, zwłaszcza w zakresie planowania działań, pozyskiwania środków.

Zaangażowanie członków oraz przedstawicieli władz stanowi główną siłę napędową stowarzyszeń i fundacji jednak członkowie organizacji wykazują niski poziom zaangażowania
w działania, brakuje przede wszystkim liderów.

Wojciech Jankowski, doradca organizacji pozarządowych

plakat

 

#WorldDayNGO, #dziękiNGO, #WarmiaMazury