Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2022 roku można składać wnioski  o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz  dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.Wnioski o nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym z budżetu powiatu

Wnioski składać mogą:

1) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski,

2) kluby sportowe lub związki sportowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,

3) stowarzyszenia sportowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,

4) radni Rady Powiatu Iławskiego.

Nagrody mogą zostać przyznane:

1) zawodnikom za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w krajowym
i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

2) zawodnikom niepełnosprawnym, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach
i konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,

3) trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
krajowym lub międzynarodowym za wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz
rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie iławskim,

4) działaczom sportowym, których wkład jest istotny dla rozwoju sportu w powiecie iławskim.

Nagrodę za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego może otrzymać zawodnik lub trener zawodnika, który zamieszkuje na terenie powiatu iławskiego i godnie reprezentuje powiat iławski.

Szczegółowe warunki, w tym wzory wniosków, określone są w uchwale Nr XLVII/360/18 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2018/4643/


Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury z budżetu powiatu

Wnioski składać mogą:

1) dyrektorzy jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski,

2) instytucje artystyczne i instytucje kultury mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,

3) organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem i ochroną kultury, mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego,

4) radni Rady Powiatu Iławskiego.

Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydata w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

1)  podtrzymywanie twórczości ludowej – regionalnej,

2)  kultywowanie folkloru lokalnego,

3)  promowanie powiatu iławskiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce,

4)  organizowanie spotkań kulturalnych,

5)  promowanie kultury powiatu iławskiego,

6)  edukację kulturalną dzieci i młodzieży,

7)  ochronę kultury powiatu iławskiego,

8)  istotne osiągnięcia na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej,

9)  całokształt działalności.

Nagroda może być przyznana:

1) osobom fizycznym zamieszkującym na terenie powiatu iławskiego,

2) osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie powiatu iławskiego.

Szczegółowe warunki, w tym wzór wniosku, określone są w uchwale Nr X/104/19 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2019/4760/


 Uchwały, w tym wzory wniosków w załączeniu:

uchwała nagrody w kulturze

Uchwała nagrody w sporcie

Załącznik wniosek w sprawie przyznania nagrody w kulturze 26.09.2019r.

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie nagród w sporcie 2018

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie nagród w sporcie 2018