Starosta Powiatu Iławskiego informuje stowarzyszenia i fundacje o obowiązkach stosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2021 r.
poz. 1132 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, instytucjami obowiązanymi są:

  1. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167)
  2. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym podmioty obowiązane są zobligowane do dostosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez posiadanie:

  1. wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  2. oceny ryzyka sporządzonej w postaci papierowej lub elektronicznej,
  3. osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  4. osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uczestniczyła w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

Ponadto nowelizacja ustawy poszerzyła katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji – zgodnie z art. 58 pkt. 12 i 13 taki obowiązek został nałożony również na stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Uwaga!!!

Jeżeli fundacja lub stowarzyszenie mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego jest instytucją obowiązaną to należy o tym fakcie poinformować Starostę Powiatu Iławskiego. Pisemną informację należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Iławie pod adresem: ul. Gen Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława bądź przesłać na adres mailowy: organizacje@powiat-ilawski.pl

Dodatkowe informacje na temat powyższych obowiązków można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Iławie pokój 112 lub telefonicznie (89) 649 08 38 lub (89) 649 07 20.