„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N – ul. Wojska Polskiego w Iławie – część I” z udziałem środków z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Informujemy, iż inwestycja pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N – ul. Wojska Polskiego w Iławie – część I”, dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Głównym celem przedsięwzięcia było wykonanie odwodnienia odcinka jezdni ul. Wojska Polskiego  o długości ok. 120 m. Zadania polega na budowie  sieci kanalizacji deszczowej składającej się z  2 studni żelbetowych Ø1200mm, 1 studni żelbetowej Ø1500mm z osadnikiem 0,5m, 3 wpustów deszczowych z kręgów betonowych Ø500mm z osadnikiem, 1 separatora, przykanaliki PVC Ø200mm,  kolektor główny PVC Ø400mm.


Całkowity koszt inwestycji:  193 559,20

Wartość dofinansowania:  193 559,20