Mała ilość środków finansowych, brak odpowiednich struktur, czy trudność z uzyskaniem dotacji to tylko przykładowe braki, które w znaczący sposób utrudniają funkcjonowanie działalności trzeciemu sektorowi. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, od wielu lat realizowane jest zadanie publiczne, o potocznej nazwie Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie. W roku 2021 zrealizowało wiele form wsparcia skierowanych do NGO w powiecie iławskim.We współczesnym świecie trzeci sektor odgrywa bardzo ważną rolę. Dzięki organizacjom pozarządowym i podejmowanym przez nie inicjatywom, lokalna społeczność integruje się
i wspólnie angażuje na rzecz poprawy życia mieszkańców.

– Niestety, ale z powodu licznych utrudnień organizacyjnych i finansowych, wiele organizacji pozarządowych nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału, co ostatecznie przekłada się na brak możliwości zrealizowania założonych wcześniej celów – mówi Wojciech Jankowski, koordynator COP Iława. –  Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku, w wielu regionach Polski powstają organizacje, dla których najważniejszym zadaniem jest pomoc sektorowi NGO na wielu różnych płaszczyznach. Dobrym przykładem jest COP Iława, które od lat prowadzi wsparcie organizacji trzeciego sektora z powiatu iławskiego.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie działa w powiecie iławskim od 2004 roku, od 2018 r. jego pracę koordynuje Stowarzyszenie ESWIP.

– W ramach COP diagnozowana jest aktywność społeczna i funkcjonowanie sektora pozarządowego w powiecie, identyfikowane są problemy i potrzeby w tym zakresie oraz podejmowane są adekwatne działania. Centrum wzmacnia organizacje pozarządowe, wyzwala aktywność społeczną, buduje kapitał społeczny i przyczynia się do rozwoju lokalnego – dodaje Wojciech Jankowski.

Centrum funkcjonuje na zasadzie pomocniczości, solidarności i partnerstwa. Informuje, edukuje, promuje i wspiera. Kojarzy partnerów, łączy zasoby lokalne trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Pomaga również w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację ważnych lokalnie projektów we współpracy z innymi ośrodkami wspierającymi.

– COP-y działają w różnych powiatach m.in. w powiecie iławskim. Wyjątkową cechą COP-u  z powiatu iławskiego jest to, że wsparcie finansowe pozyskiwane jest z funduszy przekazywanych przez sześć gmin – dodaje.

Dla Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie bardzo ważnymi kwestiami są m.in. budowa społeczeństwa obywatelskiego, porady dla trzeciego sektora oraz wsparcie i zachęcenie samorządów do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Obecnie COP jest kontynuacją działań z lat poprzednich w ramach zadania publicznego Powiatu Iławskiego pod tytułem: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z kwotą dotacji 13 tysięcy złotych,
a wartość zadania zamyka się kwotą ponad 23 tysięcy złotych.

W roku 2021 Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie powiatu iławskiego realizowane było przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Stowarzyszenie ESWIP) od kwietnia do października.

W trakcie realizacji zadania:

  1. Przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych poprzez badanie ankietowe skierowane do 52 przedstawicieli organizacji z terenu całego powiatu.
  2. Zorganizowano 6 szkoleń dla 61 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu.
  3. Udzielono 78 porad przedstawicielom organizacji pozarządowych i pracownikom instytucji.
  4. Przeprowadzenie 1 konkursu wyłaniającego najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego.
  5. Opracowanie i dystrybucja 8 newsletterów.
  6. Opracowanie 4 infografiki dotyczące funkcjonowania trzeciego sektora.
  7. Organizacja i przeprowadzenie konferencji powiatowej pt.: Ekonomia Społeczna
    w turystyce.

Mamy nadzieję, że w kolejnym roku ponownie będziemy wspierać iławskie społeczności.

2334