Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 258 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na zbycie następującej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona numerem działki 101/2 o powierzchni 0,3325 ha, położona w obrębie Nr 5, miasta Lubawa. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, stanowi w znacznej części teren płaski, nieogrodzony. Działka położona przy ul. Lipowej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Działka leży w zasięgu sieci elektroenergetycznej.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

– tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem 22.1.UMN

– tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem 22.1.ZP

UWAGA!  – SPRZEDAŻ W PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

dnia 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.

Link do ogłoszenia zawierający informacje o warunkach przystąpienia do przetargu:

Ogłoszenie o przetargu ustnym… – Wydział Geodezji i Nieruchomości – Starostwo Powiatowe w Iławie (powiat-ilawski.pl)

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220.170,-zł (w tym 23%VAT) (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

dzialka 2

dzialka 3


TREŚĆ OGŁOSZENIA:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz Zarządzenia Nr 258 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie następującej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr 101/2, obręb Nr 5, miasto Lubawa, Księga wieczysta Nr EL1I/00050022/2,

 1. Powierzchnia całej nieruchomości: 0,3325 ha,
 2. Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona numerem działki 101/2 o powierzchni 0,3325 ha, położona w obrębie Nr 5, miasta Lubawa. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, stanowi w znacznej części teren płaski, nieogrodzony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Działka leży w zasięgu sieci elektroenergetycznej. W księdze wieczystej nr EL1I/00050022/2 ujawniony jest wpis dotyczący służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Energa – Operator S.A. w związku z posadowieniem linii kablowej nn 0,4 kV, która zlokalizowana jest na działce 101/1.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

– tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem 22.1.ZP

– tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem 22.1.UMN

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220.170 zł (w tym 23%VAT) (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) do dnia 9 grudnia 2021 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 – BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Lubawa 101/2”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
 3. Minimalna wysokość postąpienia: 2.210 zł
 4. Przetarg odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
 8. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 10. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz 1359).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-63.