INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania z zakresu  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) 5 października 2021 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Iławie.

W dniu 22 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o powierzeniu realizacji zadania publicznego następującym podmiotom:

Nazwa oferenta: Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

Część I zadania: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Wysokość przyznanych środków publicznych: 64 020,00 zł

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu

Część II zadania: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Wysokość przyznanych środków publicznych: 64 020,00 zł


Z up. STAROSTY

/-/Marek Polański

WICESTAROSTA