W czwartek 28 października 2021 r., o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

 1. zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021,
 2. zaopiniowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2020 (za lata 2019-2020),
 3. zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2030,
 4. zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2022,
 5. zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
 6. zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2022 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego,
 7. zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
 8. zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2024,
 9. zaopiniowanie uchwały zmieniającej w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2021 roku,
 10. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
 11. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034.