We wtorek 12 października 2021 r. o godz. 11.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego. O godzinie 13:00 natomiast odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Iławie.Tematy omawiane podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Iławskiego to m. in.:

  1. przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków otrzymanych z PFRON za III kwartał 2021 roku,
  2. informacja o wnioskach o wydanie pozwoleń na budowę, przebudowę, zmiany sposobu użytkowania za III kwartał 2021 roku,
  3. informacja na temat stanu zaawansowania inwestycji realizowanych przez wydz. BAI oraz monitorowanie inwestycji objętych trwałością projektu,
  4. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

O godz. 13.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Iławie.

Tematy zaplanowane do omówienia podczas posiedzenia to m. in.:

  1. analiza sytuacji na powiatowym rynku pracy,
  2. zaopiniowanie wydatków poniesionych na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2020,
  3. zaopiniowanie projektu budżetu na zadania aktywizujące powiatowy rynek pracy w 2021 roku,
  4. przedstawienie pilotażowego projektu Kadry nowoczesnej gospodarki (założenia projektu, harmonogram i podział działań),
  5. zaopiniowanie zmian do Regulaminu pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy,
  6. przedstawienie informacji dotyczącej wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach aktywnych form w roku 2020.