Do 21 października br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2021. W jego ramach docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych. Na najlepszych czekają nagrody.Konkurs o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2021 skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracującymi z wolontariuszami i wspierającymi działalność wolontarystyczną.

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:

a) działa wolontarystycznie w organizacji / instytucji zgłaszającej,
b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,
c) konsekwentnie – często / systematycznie pomaga potrzebującym,
d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ESWIP.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.


Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 21 października 2021 r.


Informacje o konkursie:

Regulamin link:

https://drive.google.com/file/d/1ZRMcvRsxZRGx3CUNus6ktQScFgIn6elZ/view?usp=sharing

Formularza zgłoszenia:

https://docs.google.com/document/d/1Ewfv9gKzdmOJGl7I53F_6tc9fMdP51r2/edit?usp=sharing&ouid=116520064366615648644&rtpof=true&sd=true


wolon