Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie  udostępnia do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.), informujemy, że wyłożono  do publicznego wglądu projekty dokumentów:

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2030

wraz z

Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska”

 Dokumenty wyłożone są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie w zakładce OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY podzakładce WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA, na okres 21 dni tj. od 29.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

LINK:

https://bit.ly/3ASOooS


Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze powiatu mają prawo składać wnioski i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres Starostwa Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: starostwo@powiat-ilawski.pl

Uwagi i wnioski złożone po 20.10.2021 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Iławskiego.

Jednocześnie informuje się, że podstawowe dane o przedmiotowych dokumentach zostały umieszczone pod pozycją 197/2021 w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku
i jego ochronie dostępnym na stronie: www.ekoportal.gov.pl


Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie