W czwartek 30 września 2021 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie sprawozdania kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu iławskiego w 2020 roku,
  2. stan infrastruktury wodnej na jeziorze Jeziorak,
  3. założenia planu przeciwdziałania skutkom suszy,
  4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz kasację aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
  5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
  6. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034,
  7. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku.