Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 189/614/21 z dnia 28 września 2021 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

  1. Termin konsultacji

Rozpoczęcie konsultacji – 29 września 2021 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Sugestie proszę składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: organizacje@powiat-ilawski.pl.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu iławskiego, a w szczególności organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu iławskiego. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.


Projekt Uchwały do pobrania:

Projekt Uchwały

Załącznik do Uchwały


Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia  i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Natalia Rohde (pok. 112)
tel. 89/649 08 38.


 STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski