Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 189/613/21 z 28 września 2021 r.  zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2022.Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego
na rok 2022.

 

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 29 września 2021 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych
w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Sugestie proszę składać na piśmie, faxem na numer 89/649-07-05 lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-ilawski.pl.

 

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach.
Projekt Uchwały do pobrania:

UCHWAŁA – opłaty statki na 2022

Informacji udziela Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Maria Jaworska (pok. 112) tel. 89/649 07 20.


 STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski