Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 189/612/21 z dnia 28 września 2021 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2022. 

  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok  2022.

 

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji – 29 września 2021 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych
w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie,  projektów aktów prawa miejscowego.

Sugestie proszę składać pisemnie w Sekretariacie (p.115) Starostwa Powiatowego w Iławie
lub drogą elektroniczną na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl.

 

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.


Projekt Uchwały wraz z załącznikami do pobrania:

Projekt Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Monika Kłosowska (pok. 113),
tel. 89/649 08 48.


 STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski