W sierpniu 2021 r. dobiegnie końca realizacja dwuletniego projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 120 osób z 20 rodzin zastępczych z powiatu iławskiego. Projekt realizowany w partnerstwie przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP) oraz Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie w Iławie. Finansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.loga

Projekt jest odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się niezawodowe rodziny zastępcze na terenie powiatu iławskiego. Z diagnozy sytuacji pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego wynika, iż prawie 120 rodzin zastępczych z powiatu iławskiego napotyka na szereg problemów, przede wszystkim są to problemy natury opiekuńczo-wychowawczej. Należy podkreślić, iż rodzicami zastępczymi zostają często „zwykli ludzie”, nierzadko najbliżsi krewni dziecka, gdy zmusza ich do tego sytuacja kryzysowa, nie zawsze posiadający dostateczne kompetencje osobiste, społeczne i rodzicielskie. Rodziny zastępcze doświadczają wielu problemów natury psychologicznej i emocjonalnej takich jak zmęczenie i obciążenie w sprawowaniu opieki, niedobór wiedzy, jak radzić sobie z problemami, a także niemożność wsparcia dziecka w jego kontaktach z rodziną biologiczną. Projekt miał za zadanie podniesienie kompetencji wychowawczych oraz społecznych i polegał na szkoleniach i doradztwie dla rodziców zastępczych. Były to m.in. doradztwo terapeutyczne i prawne oraz warsztaty psychologiczne, których tematem były m.in. kwestie związane ze wzmacnianiem poczucia własnej wartości u dziecka i pozytywnej samooceny, ale też rozpoznanie symptomów zażywania/ eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.

Projekt zagwarantował uczestnikom trzydniowy wyjazd integracyjny do Ośrodka Wypoczynkowego  w Jachrance k/Warszawy oraz nietuzinkowe i rozbudzające pasje półkolonie letnie dla dzieci. Półkolonie dla dzieci odbywały się na terenie Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, przy ul. Wiejskiej. Małoletni mieli zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry, oryginalne scenariusze zajęć, wyjścia na plażę, boisko sportowe, pyszne posiłki i niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą ich rozwojowi  i nawiązywaniu przez nich przyjaźni. Nie zapominając o dobrej zabawie, zadbano o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i odpowiednie warunki do panującej sytuacji epidemicznej.

Kolejnym nie mniej istotnym elementem projektu były zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, w wieku od 6 do 17 lat. Miały one za zadanie rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, kształtowanie rozwoju dziecka poprzez zdobywanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem,
a świadectwem tej sytuacji była wysoka frekwencja na zajęciach. Pozwolił on również na rozwiązanie wielu problemów z jakimi spotykają się niezawodowe, a w przyszłości również zawodowe rodziny zastępcze w powiecie iławskim.

plakat rodziny