„Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego  – to tytuł konferencji online, której inicjatorami  byli powiatowi doradcy zawodowi, działający w Zespole Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, wskazani przez Prezydentów Miast lub Starostów.Konferencja ta odbyła się jednocześnie w większości powiatów województwa warmińsko – mazurskiego dnia 17 czerwca 2021 roku, o godzinie 10.00.  Mając na uwadze podnoszenie efektywności kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski zaprosili na konferencję pracodawców zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Iławie, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie oraz pracodawców niezrzeszonych w tych organizacjach, a także przedstawicieli organu prowadzącego, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu iławskiego, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe w szkołach.

Uczestników konferencji powitała Anna Kowalewska – powiatowy koordynator doradztwa zawodowego. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, a następnie wystąpienia wicestarosty Powiatu Iławskiego Marka Polańskiego. Po ciepłych słowach powitania i przybliżeniu tematyki konferencji przez prowadzącą głos zabrali zaproszeniu prelegenci. Zagadnienie współpracy szkoły z pracodawcami na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe przedstawiła dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu Beata Szczepaniak-Furman. Następnie, informacje o praktycznej nauce zawodu w technikum i szkole branżowej pierwszego stopnia przybliżyła Izabela Klonowska – dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Karolina Lewandowska – Kierownik Centrum Szkoleniowego IKEA Industry – oddział
w Lubawie we współpracy z Anną Empel – dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie przybliżyła tematykę dotyczącą klas patronackich z perspektywy pracodawcy, dzieląc się swoimi doświadczeniem z kilkuletniej współpracy pomiędzy firmą IKEA Industry, a szkołą ponadpodstawową w Lubawie. Kolejnym tematem poruszanym podczas konferencji było przedstawienie współpracy pracodawców i szkół ponadpodstawowych, które stanowią przykład dobrej praktyki w powiecie, które należy uznać za najbardziej potrzebne i efektywne.
Te informacje zebrała i zaprezentowała Renata Motylińska – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. O skutkach niewłaściwego wyboru zawodu w ujęciu psychologicznym opowiedziała Ewelina Woźniak – psycholog Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie. W ostatnim punkcie programu Anna Kowalewska – pedagog, doradca zawodowy, Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego omówiła ważne aspekty, formy, a także realizowane w powiecie i województwie programy wsparcia uczniów i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

Podsumowanie konferencji zostało uzupełnione o dyskusję przedstawicieli pracodawców i doradców zawodowych na temat konieczności poszerzenia współpracy, organizację w przyszłości wspólnych spotkań, inicjatyw różnych środowisk, którym bliskie jest szkolnictwo branżowe oraz realizacja szeroko rozumianego doradztwa zawodowego – jako inwestycji w przyszłość młodzieży i lokalnego środowiska. Ponadto zadań związanych z przygotowaniem organizacyjnym całego przedsięwzięciem podjęła się Marzena Iwasiów – p. o. dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, a opiekę informatyczną nad przebiegiem konferencji online w Starostwie Powiatowym w Iławie, Robert Osicki – informatyk pracujący w Starostwie Powiatowym w Iławie.


Fot. Starostwo Powiatowe w Iławie