Podziękowania oraz okolicznościową statuetkę przyjmują Hanna i Marian Chełkowscy

Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zorganizowało uroczystość, podczas której podziękowano rodzinom zastępczym z naszego powiatu za ich pracę, wręczono okolicznościowe statuetki. Wyróżnienia dotyczyły roku 2020. Cztery rodziny zastępcze z Powiatu Iławskiego zostały zaproszone do Starostwa Powiatowego w Iławie i odebrały z rąk wicestarosty Marka Polańskiego oraz Jolanty Rynkowskiej (dyrektorki PCPR)  i Joanny Mazurkiewicz (zastępcy dyrektora PCPR) statuetki, gratulacje i słowa wielkiego uznania.Kim są wyróżnione rodziny?

Hanna i Marian Chełkowscy

Państwo Hanna i Marian Chełkowscy pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej,  są zgodnym kochającym się małżeństwem, pełnym oddania dzieciom, w rodzinie istnieją bliskie więzi, dobra współpraca i wzajemny szacunek. Obecnie pod opieką Państwa Chełkowskich znajduje się 6 dzieci, dwoje dzieci zostało przysposobionych, Państwo Chełkowscy od 2016 r. przyjmują do swojego domu dzieci potrzebujące opieki. Państwo Hanna  i Marian wyrażają się o dzieciach z troską, miłością, są bardzo zaangażowani w opiekę nad nimi i stwarzanie im jak najlepszych warunków do życia. Stworzenie dzieciom właściwych warunków do rozwoju jest priorytetem dla obojga małżonków. Państwo Hanna i Marian Chełkowscy angażują swoje siły w dobre wykonywanie opieki zastępczej, czynią to z oddaniem i miłością. Dobrze radzą sobie z obciążeniem związanym z powierzonymi ich trosce dziećmi.

rodzonka

Ewelina i Jarosław Pawluk

Państwo Ewelina i Jarosław Pawluk swoja przygodę z rodzicielstwem zastępczym rozpoczęli w czerwcu 2016 roku. Swoje pragnienia pomagania dzieciom realizowali będąc niezawodową rodzina zastępczą, natomiast w lutym 2019 roku rodzina została przekwalifikowana na Rodzinny Dom Dziecka. Państwo Pawluk  chcieli podzielić się miłością rodzicielską, chcieli zapełnić duży dom radością dzieci. Zarówno pani Ewelina jak i pan Jarosław są pozytywnie nastawieni  do innych, otwarci na nowe doświadczenia, wrażliwi na cudzą krzywdę. Do dnia dzisiejszego w rodzinie zostało umieszczonych czternaścioro małoletnich dzieci, piątka z nich została przysposobiona, jedno dziecko wróciło pod opieką rodziny biologicznej. Obecnie Państwo Pawluk sprawują opiekę nad siódemką małoletnich w pieczy zastępczej oraz dwójką swoich dzieci. Najmłodsze dziecko ma 3 lata, najstarsze 10. Wszystkie znalazły bezpieczny i ciepły dom u Państwa Pawluk. Członkowie rodziny szanują się wzajemnie, są dla siebie otwarci, służą wsparciem i pomocą. Państwo Pawluk starają się zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju małoletnich. Dzieci umieszczone w pieczy często zmagają się z chorobami, trudnościami, potrzebują specjalistycznego wsparcia. Rodzinny Dom Dziecka Państwa Pawluk zawsze umożliwia dzieciom konsultacje oraz opiekę specjalistów, odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Rodzice zastępczy zawsze są zorientowani w sytuacji szkolnej dzieci. Ostatni rok był trudny z uwagi na długi czas nauczania zdalnego w domu. Państwo Pawluk musieli pogodzić wszystkie obowiązki tak, aby wszystkie dzieci realizowały naukę w domu.

 

rodzina 2

Ewa i Tomasz Ryś

Państwo Ewa i Tomasz Ryś sprawują funkcje zawodowej rodziny zastępczej od 6 lat. Obecnie Państwo Ewa i Tomasz Ryś sprawują pieczę zastępczą dla 5 dzieci, jednak na przestrzeni całego okresu sprawowali pieczę dla 14 dzieci. Państwo Ryś stworzyli właściwe dla prawidłowego rozwoju dzieci warunki wychowawcze. Zapewniają im dobrą opiekę, wychowanie w rodzinnej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa. Są osobami bardzo otwartymi i pełnymi zrozumienia dla potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Bardzo szybko potrafią nawiązać z nimi kontakt. Małżonkowie dbają o stan zdrowia dzieci, które pozostają pod regularną kontrolą lekarzy – specjalistów. Doprowadzili 4 dzieci do procesu adopcyjnego. Starają się w sposób atrakcyjny organizować dzieciom czas wolny, dostosowali teren wokół domu do zabaw dla dzieci. Państwo Ewa i Tomasz Ryś bardzo dobrze wywiązują się z powierzonej im funkcji.

rodzina 3

Lidia Niedziałkowska

Pani Lidia Niedziałkowska prowadzi rodzinny dom dziecka, w którym obecnie przebywa sześcioro dzieci, a w ciągu 8 lat miała pod opieką 15 wychowanków, 5 doprowadziła do adopcji. Pani Lidia jest zaangażowana w pełnioną rolę, zainteresowana stworzeniem jak najlepszych warunków dla rozwoju dzieci, spędzanie z nimi czasu daje jej satysfakcję i przyjemność. Pani Lidia buduje u dzieci poczucie własnej wartości poprzez podtrzymywanie ich więzi z rodziną biologiczną, z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach, poprzez chwalenie osiąganych wyników i pocieszanie gdy poniosą porażkę, poprzez akceptację dziecka takim jakim ono jest, poprzez naukę odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji tych decyzji. Uczy dzieci kierowania się w życiu takimi wartościami jak: uczciwość, prawdomówność, odpowiedzialność, pracowitość, szczerość.

pcpr


Zorganizowanie pieczy zastępczej jako zadanie powierzone powiatom

Zadania związane z funkcjonowaniem pieczy zastępczej, po reformie administracyjnej kraju, od 1999 roku, zostały powierzone powiatom. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie to jednostki, które realizują zadania związane z obsługą rodzin zastępczych, wcześniej wykonywały je Kuratoria Oświaty.

– 22 lata to długi czas, w tym okresie zmieniały się zasady finansowania rodzin zastępczych i wsparcia osób podejmujących się pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz wychowanków pozostających pod ich opieką – mówi Joanna Mazurkiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. –  W pierwszych latach piecza zastępcza wchodziła w zakres pomocy społecznej (podstawą prawną była ustawa o pomocy społecznej i rozporządzenia wykonawcze). Wówczas rodziny zastępcze dzieliły się na spokrewnione, niespokrewnione i zawodowe (wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego). W 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która do dnia dzisiejszego porządkuje sposób pracy pieczy zastępczej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzinną pieczę zastępczą podzielono na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe („zwykłe” – bez specjalizacji, specjalistyczne, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego) oraz na rodzinne domy dziecka, utworzono zespoły do spraw pieczy zastępczej, rozbudowano system wsparcia i pomocy rodzinom zastępczym oraz wychowankom poprzez zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pedagoga, psychologa. Zmiany ustawowe usystematyzowały i zintensyfikowały współpracę z sądami, ośrodkami adopcyjnymi i innymi instytucjami. Piecza zastępcza cały czas zmienia się, przepisy również dostosowują się do zmieniających się potrzeb. Przez te wszystkie lata w naszym powiecie w rodzinach zastępczych przebywało ponad 700 wychowanków. Dzięki rodzinom zastępczym, które zdecydowały się na  otworzenie drzwi swoich domów i drzwi swoich serc, możemy dać dzieciom pozbawionym właściwej opieki ze strony rodziców biologicznych odpowiedzialnych, zaangażowanych opiekunów, ciepłą, rodzinną atmosferę, szansę na zdobycie wykształcenia, odpowiednie wzorce na przyszłość.


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)