Kolejne środki finansowe przyznano podmiotom, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert w 2021 r. Tym razem Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. Zarząd Powiatu Iławskiego 11.05.2021 r. podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym podmiotom:

a) zorganizowanie imprezy dotyczącej kultywowania folkloru oraz upowszechniającej twórczość kulturalną wśród mieszkańców powiatu iławskiego

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3000 zł

OFERENT: Stowarzyszenie Przyjaciół Szałkowa „Agro-Tur” w Szałkowie – 3000 zł


b) rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5000 zł

OFERENT: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska  – 4800 zł


c) organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5000 zł

OFERENT: Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem w Iławie – 5000 zł


Z powodu braku złożonych ofert unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– zorganizowanie turnieju tańca towarzyskiego,

– zorganizowanie turnieju tenisa stołowego o puchar Starosty Powiatu Iławskiego,

– zorganizowanie imprezy w sportach rowerowych o puchar Starosty Powiatu Iławskiego;

  • zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

– organizacja spotkań kulturalnych o zasięgu powiatowym, mających na celu promocję
twórczości kulturalnej (teatr, muzyka, literatura),

– szlakiem legend i podań powiatu iławskiego.


Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA


Fot. ZHP Hufiec Iława