Informujemy, że Zarząd Powiatu Iławskiego przyznał środki finansowe podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert w 2021 r., w zakresie zadań będących w kompetencji wydziału Organizacyjnego,  Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 23 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Zgodnie  z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie 11 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu  i powierzeniu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

  1. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

 

JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ NAD WODĄ – DZIAŁANIA EDUKACYJNE
I PROFILAKTYCZNE

wysokość przyznanych środków publicznych 4.500,00 zł

oferent: Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie

  1. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

„DZIAŁAJ LOKALNIE” – WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO

wysokość przyznanych środków publicznych 4.000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie Przystań  


 Z POWODU NIEZŁOŻENIA OFERT UNIEWAŻNIONO KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

  1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
    w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

 

  1. a) DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.500,00 zł

 

  1. b) „DBAJ O OCZY” – DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROFILAKTYCZNE
    W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WADOM I CHOROBOM WZROKU

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł


Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA


INFORMACJA W PLIKU PDF:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2021/05/I-INFORMACJA-O-PRZYZNANIU-ŚRODKÓW.pdf


Fot. WOPR Iława