W czwartek 27 maja o godz. 9:00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Tematy zaplanowane do omówienia podczas posiedzenia to m. in.:

 1. zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb na rok 2021,
 2. zaopiniowanie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2020 rok,
 3. zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021,
 4. zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
 5. zaopiniowanie uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie do Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
 6. zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 7. zaopiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 9. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej
  w Iławie przy ulicy Kościuszki,
 10. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej
  w Iławie przy ulicy gen. Wł. Andersa,
 11. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok,
 12. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2034,
 13. zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2020 rok,
 14. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.