Złożenie wniosku z wykorzystaniem platformy internetowej będzie możliwe od dnia 17 maja

Informujemy, że nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Iławski odbywać się będzie w formie elektronicznej, zgodnie z terminami podanymi do publicznej wiadomości na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00. Złożenie wniosku z wykorzystaniem platformy internetowej będzie możliwe od dnia 17 maja.Drodzy Rodzice i Ósmoklasiści!

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej.

Możecie kontynuować edukacje w:

  • szkole branżowej I stopnia (3-letnia),
  • technikum (5-letnie)
  • liceum ogólnokształcącym (4-letnie).

 

REKRUTACJA

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego będzie prowadzona  w systemie elektronicznym. Nabór rozpocznie się 17 maja 2021 r., wiele czynności odbywać się będzie przez internet, co jest bezpieczniejsze w dobie pandemii – mówi Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. –  System elektroniczny dostarczy Wam informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, załączenie niezbędnych dokumentów, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.

Aby skorzystać z elektronicznego systemu naboru wchodzimy na stronę: https://nabor.pcss.pl/ilawa/ Podstawową czynnością jest wypełnienie i zapisanie wniosku. W tym momencie zostanie utworzone konto w systemie Nabór (dane należy zachować do logowania!).

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

W naborze elektronicznym można wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas) z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Lista preferencji to miejsce, gdzie wpisujemy w kolejności wybrane szkoły i klasy.

Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej chciałby się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to jego wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej, klasie lub  w szkole, którą wybrał jako drugą, trzecią.


Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

17 maja – 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00


Kandydat nie musi iść do szkoły pierwszego wyboru. System pozwala na przesłanie dowolnych dokumentów jednak powinny one zawierać zeskanowany (można zrobić zdjęcie) i podpisany wniosek do szkoły. Jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, wypełniony w systemie elektronicznym wniosek można wydrukować, i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu (wówczas nie przesyłamy skanów, zdjęć).


Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (ewentualne złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje).

25 czerwca – 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00


Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór dostępna będzie opcja, dzięki której można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu. Będzie także można dodać zeskanowane (bądź sfotografowane) świadectwo, zaświadczenie.

Dokumenty te, zachowując reżim sanitarny, można również dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru (wówczas nie przesyłamy skanu, zdjęcia).


 Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.


Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły: 23 lipca – 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń dostał się do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej).

W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.


 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

Informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali zakwalifikowani/przyjęci udostępnione będą na stronach internetowych szkół oraz bezpośrednio  w szkołach.


Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w szkołach:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie. Kontakt: 89 648 56 96; e-mail: liceumilawa@poczta.onet.pl; adres strony: www.zsog.ilawa.pl

– Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie. Kontakt: 89 649 13 00; e-mail: zsilawa@powiat-ilawski.pl; adres strony: www.zsilawa.pl

– Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kontakt: 89 644 83 60; e-mail: zsilawa@poczta.onet.pl; adres strony: www.zs-ilawa.pl

– Zespół Szkół w Lubawie. Kontakt: 89 645 26 31; e-mail: zs-sekretariat@zs.lubawa.pl; adres strony: www.zs.lubawa.pl

– Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu. Kontakt: 55 278 61 98; e-mail: zssusz@wp.pl; adres strony: www.zssusz.home.pl


 www.powiat-ilawski.pl