Informujemy mieszkańców Powiatu Iławskiego, szczególnie klientów Starostwa Powiatowego w Iławie, iż dobiegły końca prace nad projektem pn. ,,Nowoczesne eusługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu aktywna jest już Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (EPOP) https://epop.powiat-ilawski.pl To niezwykle wygodna i sprawna forma kontaktu z urzędem. Dzięki projektowi sprawy urzędowe możliwe są do załatwienia w 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu. Ponadto nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje – większość danych można sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu. Warunkiem korzystania z platformy jest posiadanie Profilu Zaufanego, do którego utworzenia zachęcamy.Loga projektu

Wartość projektu: 798 044,23 zł

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 657 555,10 zł

Może pod tym wytłuszczonym tekstem: „Informujemy mieszkańców Powiatu Iławskiego, szczególnie klientów Starostwa Powiatowego w Iławie, iż dobiegły końca prace nad projektem pn. ,,Nowoczesne eusługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego”, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu aktywna jest już Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (EPOP) https://epop.powiat-ilawski.pl To niezwykle wygodna i sprawna forma kontaktu z urzędem. Dzięki projektowi sprawy urzędowe możliwe są do załatwienia w 24 h na dobę / 7 dni w tygodniu. Ponadto nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje – większość danych można sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu. Warunkiem korzystania z platformy jest posiadanie Profilu Zaufanego, do którego utworzenia zachęcamy.”


Tworząc Elektroniczną Platformę Obywatela i Przedsiębiorcy (EPOP), najważniejsze było, by platforma była intuicyjna w użytkowaniu. Obsługa formularzy przypomina korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą przeglądarki internetowej. Kluczowym elementem tego systemu jest wykorzystanie Profilu Zaufanego, który w postępowaniu administracyjnym zastępuje tradycyjny podpis odręczny. Dzięki temu można bezpiecznie podpisywać dokumenty elektroniczne w Internecie. Co ważne, rozwiązanie to jest bezpłatne dla mieszkańca. System pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, szybko i w dogodnym dla siebie czasie.

Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy jest serwisem internetowym dostępnym przez stronę WWW, za pomocą którego mieszkaniec powiatu, w jednym miejscu otrzymuje dostęp do elektronicznych formularzy, konsultacji społecznych, powiatowego geoportalu a przede wszystkim otrzymuje możliwość umówienia wizyty w urzędzie. Powiat Iławski zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty do korzystania z szeregu nowoczesnych eusług, które zostały zrealizowane w projekcie „Nowoczesne usługi dla mieszkańców powiatu Iławskiego”. Co to za usługi?

Dla naszych klientów uruchomiliśmy takie usługi jak:

–  Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (ePOP) – wymagany Profil Zaufany
–  eNGO – wymagane założenie konta lokalnego
–  eKonsultacje
–  eZUD – wymagane założenie konta lokalnego
– ePrzetargi – wymagane założenie konta lokalnego
–  Geoportal Powiatowy (e-Obiekty)
– eRada

Do wszystkich uruchomionych e-usług dostęp w formie podlinkowanych kafelków możliwy jest z jednego adresu https://epop.powiat-ilawski.pl

 

  1. Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (ePOP) https://epop.powiat-ilawski.pl

Platforma

Platforma integruje w jednym miejscu wszystkie dostępne e-usługi w Starostwie Powiatowym w Iławie. Dostęp do platformy wymaga zalogowania się Profilem Zaufanym. Instrukcję jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronie ePOP klikając w kafelek „POMOC”.

Dzięki platformie można:

A) umówić się na wizytę w urzędzie obecnie do Starosty lub Wicestarosty;

B) skorzystać z interaktywnych formularzy zintegrowanych z elektroniczną skrzynką podawczą Starostwa Powiatowego ePUAP z możliwością płatności online, takich jak:

– zgłoszenie przez radnego Rady Powiatu Iławskiego interpelacji/zapytania w sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu;

– petycja w sprawie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty;

– wniosek o wydanie zaświadczenia, że nieruchomość jest/nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzania Lasów lub inwentaryzacją stanu lasów

– wniosek o udostępnienie informacji publicznej

– pełnomocnictwo

– wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze geodezyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

– wniosek o zamieszczenie obiektu w serwisie Geoportal Powiatu Iławskiego

– wniosek o założenie konta i nadanie uprawnień do korzystania z serwisu Geoportal Powiatu Iławskiego

– wniosek o pełne udostępnienie (nieodpłatne) materiałów archiwalnych z Powiatowego Archiwum Geologicznego w Iławie

– wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

– pismo ogólne

– zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części niewymagającej pozwolenia na budowę

C) zapisać się urzędowego systemu powiadomień. System umożliwia wysyłkę informacji i powiadomień za pomocą poczty email oraz wiadomości sms do osób, które się do niego zapiszą. Dzięki systemowi będziemy mogli Państwa szybko powiadomić o istotnych sprawach dotyczących spraw załatwianych w urzędzie jak i związanych z życiem samego powiatu iławskiego.

 

2.  eNGO (Organizacje Pozarządowe)

Witkac

Jest to platforma/aplikacja internetowa umożliwiająca składanie ofert w otwartych konkursach na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym. W ramach aplikacji można ogłosić otwarty konkurs ofert, dokonać naboru i oceny ofert, tworzyć umowy  oraz składać i sprawdzać sprawozdania. Za jej pośrednictwem całą procedurę konkursową – od jej ogłoszenia, poprzez ocenę złożonych ofert, na weryfikacji sprawozdań kończąc, można przeprowadzić drogą internetową. Platforma w przygotowywanych ofertach będzie automatycznie wykonywać operacje rachunkowe eliminując prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez osobę składającą wniosek m. in:

– obliczy całkowity koszt w poszczególnych pozycjach,

– obliczy koszt do pokrycia z dotacji względem zadeklarowanego wkładu własnego, sumowanie kosztów całkowitych zadania.

System zweryfikuje również:

– prawidłową wartość wkładu własnego (całkowitego, finansowego i osobowego), a w przypadku wykrycia błędu poinformuje o nim oferenta i podpowie, jak go poprawić,

–  poprawność numeru NIP, REGON, KRS oraz konta bankowego oferenta.

Inne funkcjonalności przydane na etapie naboru ofert:

– automatyczne tworzenie kopii zapasowej wniosku w trakcie edycji,

– automatyczne wyrównywanie treści, w tym tabeli budżetowej – wygodniejsze i szybsze czytanie,

oznaczanie każdej strony oferty unikatową sumą kontrolną,

– możliwość przyjmowania od oferentów jedynie podpisanych oświadczeń, dostęp do ofert przed zamknięciem naboru – możliwość weryfikacji formalnej,

– filtrowanie ofert wg jednostek samorządu terytorialnego, w których siedzibę mają wnioskodawcy,

– możliwość pobierania ofert złożonych do konkursu (indywidualnie i w paczkach) w formacie gotowym do wydruku (pdf).

 

  1. eKonsultacje

konsultacje

Jest to platforma/aplikacja internetowa umożliwiająca na udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Iławskiego z mieszkańcami powiatu oraz organizacjami pozarządowymi.

Platforma umożliwia:

– zapoznanie się z trwającymi konsultacjami społecznymi,

– zgłaszanie online propozycji uwag/zmian do konsultowanych projektów uchwał,

– zapisanie się do newslettera dzięki czemu w przypadku ogłoszenia konsultacji system automatycznie powiadomi zainteresowane osoby o nowej konsultacji,

– zgłaszanie nowych propozycji konsultacji.

 

  1. eZUD

E-ZUD

System jest  dedykowaną platformą komunikacji umożliwiającą kompletną obsługę wniosku o koordynację usytuowania projektowanej sieci lub przyłącza od momentu złożenia wniosku i wniesienia opłaty, poprzez proces koordynacji i wydawania opinii o projekcie przez zaproszonych delegatów gestorów, aż do chwili zakończenia narady i uzgodnienia projektu. Narada koordynacyjna odbywa się na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią lub wójta burmistrza, prezydenta miasta. W wyniku narad, które odbywają się całkowicie online powstaje protokół, o którym wnioskodawca jest informowany drogą mailową i który po zakończeniu narady może pobrać ze swojego konta po zalogowaniu w serwisie ePODGIK.

 

 

 

  1. ePrzetargi

e-zamowienia

Jest to narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. System w postaci platformy internetowej umożliwia przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat Iławski oraz Starostwo Powiatowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Platforma znacznie ułatwia i przyspiesza komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcą we wszystkich w trybach przetargowych.

System jest  dedykowaną platformą w szczególności do:

– komunikacji pomiędzy wykonawcą (oferentem) a zamawiającym (Powiat Iławski, Starostwo Powiatowe),

– składania ofert przez wykonawców w postępowaniach przetargowych i nieprzetargowych,

– zadawania pytań przez wykonawców,

– przeprowadzania aukcji elektronicznych.

 

  1. Geoportal Powiatowy  https://ilawa.geoportal2.pl

Geoportal

Na tę usługę składają dwie funkcjonalności:

– umożliwienie klientom osobom fizycznym jak i prawnym składanie wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wysyłkę plików online dużej objętości, co często jest niemożliwe ze względu na ograniczenia np. skrzynek pocztowych za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Iławskiego,

– udostępnienie na Geoportalu Powiatowym informacji w postaci dodatkowych warstw przedstawiające zabytki powiatu iławskiego, atrakcje turystyczne oraz obiekty użyteczności publicznej  w trybie publicznym.

Zachęcamy mieszkańców powiatu do publikowania zdjęć ciekawych obiektów na Geoportalu Powiatowym, aby to zrobić należy przesłać wniosek „Wniosek o zamieszczenie obiektu w serwisie Geoportal Powiatu Iławskiego” dostępny w systemie ePOP pod adresem https://epop.powiat-ilawski.pl w dziale e-Usługi. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie stworzyć bazę zabytków na terenie powiatu iławskiego z dokładną ich lokalizacją.

 

  1. eRada

System umożliwia transmisję na żywo obrad z sesji Rady Powiatu Iławskiego oraz archiwizację nagrań online. Dostęp do nagrań archiwalnych znajduje się pod adresem https://bip.powiat-ilawski.pl/10030/Transmisja_obrad/


www.powiat-ilawski.pl