Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 161/548/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat  za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii  organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie podanej konsultacji.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 29 kwietnia 2021 roku. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia konsultacji.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii,  wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Sugestie proszę składać na piśmie, faksem na nr (89) 649-66-00 lub drogą elektroniczną

na adres: komunikacja@powiat-ilawski.pl

 

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

 

Informacji udziela Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie – Anna Nikczeńska, tel. (89) 649-07-30.


STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski


PROJEKT UCHWAŁY DO POBRANIA:

Uchwała Rady – opłaty holowanie pojazdów na 2021.05