Przekazujemy informację o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach  ofert w 2021 roku.  Zarząd Powiatu Iławskiego, we wtorek 16 marca 2021 r., podjął w tym celu stosowną uchwałę. Kto otrzyma wsparcie i w jakiej wysokości? Szczegóły poniżej.W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO, SPRAW OBYWATELSKICH, ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWA

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie 27 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

16 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 „BĄDŹ ZDRÓW” – DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

Wysokość przyznanych środków publicznych 15.000,00 zł

Oferent: Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki  


 1. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Wysokość przyznanych środków publicznych 13.000,00 zł

Oferent: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


 1. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI

Wysokość przyznanych środków publicznych: 6.000,00 zł

Oferent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie


 Z POWODU NIEZŁOŻENIA OFERT ORAZ Z POWODU ZŁOŻENIA OFERT, KTÓRE  NIE SPEŁNIAŁY WYMOGÓW ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT UNIEWAŻNIONO KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

 1. a) DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.500,00 zł

 

 1. b) „DBAJ O OCZY” – DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WADOM I CHOROBOM WZROKU

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.000,00 zł

 1. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

 

JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ NAD WODĄ – DZIAŁANIA EDUKACYJNE
I PROFILAKTYCZNE

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4.500,00 zł 

 1. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ
O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4.000,00 zł


 Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA